Gassco

NO ENFrode Leversund
Frode Leversund.
Administrerende direktør.

2017 var et år med mange begivenheter. Det er 40 år siden det norske gasseventyret startet. Vi satte klar rekord for norske gassleveranser til Europa, ved å transportere hele 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet. Det er en solid økning på 8 prosent fra 2016 og det klart høyeste volumet i løpet av de 40 årene med norsk gasseksport.Resultatet viser at den norske gassmaskinen har fungert svært godt. Systemet fra felt til marked med alle aktører har virkelig levert gjennom årets 365 dager. Den største endringen i leveransene har vært den betydelige økningen i sommerhalvåret. Fremover vil dette stille nye krav til oss når det gjelder måten vi drifter systemet på.

Fundamentet i slike leveranser ligger i et høyt sikkerhetsnivå. All menneskelig aktivitet er forbundet med risiko. I arbeidet med å forebygge ulykker i petroleumsvirksomheten er det avgjørende å identifisere, forstå og styre risiko. Vi hadde én alvorlig hendelse i 2017, og det er én for mye. Samtidig, i et historisk perspektiv, er dette et veldig godt resultat.

Gjennom året har aktørene på norsk sokkel videreført arbeidet med effektivisering og gjennom dette fortsatt å redusere kostnadsnivåene. I Gassco har vi i 2017 oppnådd våre kostnadsmål, og vi vil fremover arbeide videre med effektivisering for å sikre konkurransekraft.
I 2017 satte vi en klar rekord for norske gassleveranser til Europa.

8%

økning fra 2016 og det klart høyeste volumet i løpet av de 40 årene med norsk gasseksport.At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år, viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning. Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer, være en sikker energikilde for europeiske forbrukere.

1. oktober 2017 ble Gassco operatør for gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra. Shell fortsetter som teknisk tjenesteyter på samme måte som Statoil på Kårstø og Kollsnes. Polarled-rørledningen, som skal transportere gass fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna, øker kapasiteten av gass som kan eksporteres fra Norskehavet. Samtidig har Nyhamna ekspansjonsprosjekt bidratt til økt prosesseringskapasitet og gir derfor fleksibilitet og muligheter som skaper fornyet interesse for Norskehavet som gassprovins.

Gassco har i 2017 arbeidet videre med selskapets strategiske agenda. Agendaen består av fire fyrtårn. Det første fyrtårnet er å kontinuerlig forbedre daglig drift. Det andre er å redusere våre utslipp og ta klimautfordringene på alvor. Det tredje er å sikre langsiktig konkurransekraft for norsk naturgass, og til sist er det å sørge for at vi følger med og videreutvikler systemene våre. Endringstakten i samfunnet går raskere og raskere. Vi ser at vår måte å jobbe på i dag ikke nødvendigvis er den beste i morgen. For å kunne utnytte de mulighetene som ligger i raskere teknologiutvikling, har vi endret på stabs- og støtteorganiseringen i Gassco. Opprettelsen av en egen enhet innen innovasjon, som også inneholder digitalisering, er nødvendig for at vi skal hente eksterne impulser og omsette disse til intern forbedring.
  


Vårt mantra er sikker gassleveranse til Europa. Det har vi gjort i 2017, og vi vil videre forbedre oss for å sikre at norsk gass leveres til rett tid, med rett kvalitet og i riktig mengde også i 2018. Samtidig som vi i produksjon og transport også arbeider videre for å ytterligere redusere vårt klimaavtrykk. Innledning

Gassco er et aksjeselskap eid av den norske stat. Selskapet er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa. Det integrerte transportsystemet består av rørledninger, prosessanlegg, plattformer og gassterminaler på det europeiske kontinentet og i Storbritannia.

Selskapets hovedkontor er på Bygnes i Karmøy kommune. I tillegg har selskapet filialer i Tyskland, Belgia, Frankrike og England med ansvar for den daglige driften av gassterminalene.


Rammebetingelsene for Gasscos virksomhet er bestemt av norske myndigheter. Gasscos primære roller er utøvelse av særskilt operatørskap og alminnelig operatørskap. Med særskilt operatørskap menes offentlig myndighetsutøvelse av oppgaver tillagt Gassco med hjemmel i petroleumsloven og tilhørende forskrifter. Det særskilte operatørskapet omfatter systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling. Med alminnelig operatørskap menes styring av prosessanlegg, rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til petroleumslovens krav om operatøransvar. Disse oppgavene er videre regulert i avtaler med interessentskapene Gassled, Zeepipe terminal, Dunkerque terminal (DA), Valemon Rich Gas Pipeline, Utsira High Gas Pipe, Knarr Gas Pipeline, Haltenpipe, Nyhamna og Polarled.

Gassco har inngått avtaler om kjøp av tekniske driftstjenester for rørledninger, gassterminaler, plattformer og prosessanlegg med Statoil, Shell og North Sea Midstream Partners.

Gassco skal ikke ha økonomisk tap eller vinning ved sin virksomhet. Selskapets kostnader finansieres av interessentskap, brukere og tredjeparter. Selskapet har derfor svært begrenset økonomisk og finansiell risiko.


 
Selskapets 
strategiske mål:

 • Sikker, pålitelig og effektiv drift - 24/7 
 • Redusere klimapåvirkning gjennom bærekraftig drift og forretningsutvikling
 • Opprettholde høy norsk gasseksport utover 2030
 • Effektiv organisering av infrastrukturen på norsk sokkel


 

Styringssystemet beskriver selskapets eierstyring og selskapsledelse. For å ivareta sikker drift av virksomheten gjennomføres risikovurderinger og identifisering av de til enhver tid mest risikofylte aktivitetene. Gasscos styringssystem og tilhørende kontrollrutiner sikrer effektiv og forsvarlig drift i samsvar med gjeldende lover og fastlagte mål.

Samfunnsansvar er en integrert del av selskapets organisasjonskultur, strategi, operasjonelle aktiviteter og etiske adferd overfor omgivelsene. Gassco utarbeider årlig en plan for arbeidet med samfunnsansvar, som følges opp av ledelsen. Arbeidet med samfunnsansvar er også forankret i styret i selskapet.


 Organisasjon

I 2017 har to prosjekter innen organisasjonsutvikling vært framtredende: kompetanseprosjektet og omorganiseringen av stabs- og støtteenhetene i Gassco. Begge prosjektene er tett fulgt opp av styret i Gassco.

Kompetanseprosjektet har blitt implementert i hele organisasjonen inkludert utenlandsterminalene. I hovedsak er dette en metodikk og et verktøy for medarbeiderutvikling, bemanningsplanlegging («succession planning»), gapanalyse, medarbeidersamtaler, kompetanseoversikt, utviklingsplan og personlig oppfølging av adferd i henhold til selskapets verdigrunnlag («TRACK»). Strukturert og framtidsrettet talent- og lederutvikling har vært en viktig ledetråd i dette prosjektet. Styrets oppfølging av løpende kompetanse- og lederutvikling i selskapet er ivaretatt gjennom involvering og gjennomgang i kompensasjonsutvalget, som rapporterer status og utviklingstrekk tilbake til styret. På denne måten sikres ivaretakelse av styrets plikter i henhold til Meld. St. 27 (2013–14) og statlige eierskapsmeldinger.  

I samarbeid med de tillitsvalgte har bedriften satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til ny organisering av stabs- og støtteenhetene i Gassco. Dette arbeidet ble ferdigstilt i desember 2017 og besluttet implementert 1. februar 2018. Hovedtrekkene i endringen er å samle enhetene for HMS, personal, kommunikasjon, finans og IT under én enhet. Videre er to nye enheter etablert: Compliance og Innovation.

Selskapet har brukt tid og ressurser på implementering av visjon og verdigrunnlag i 2017. 
Gasscos visjon: «Gassco – securing energy supply»


 Gasscos verdigrunnlag:
«Gassco – on TRACK»

T – Transparent (Transparent)
R – Respektfull (Respectful)
A – Ansvarlig (Accountable)
C – Utfordrende (Challenging)
K – Kunnskapsrik (Knowledgeable)


Gassco har 332 fast ansatte ved utgangen av 2017. Av disse er 138 ansatt ved gassterminalene i Europa. Gassco har for tiden to lærlinger innen kontorfaget i Norge, og ingen i utlandet.Likestilling og diskriminering

Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral og ivaretar vårt mål om likestilling, mangfold og kontinuerlig organisasjonsutvikling. Selskapets stillingsannonser synliggjør ønsket om god kjønnsbalanse, aldersspredning og mangfold i arbeidsstyrken. Kandidater med ulik etnisk bakgrunn oppfordres til å søke ledige stillinger. Så sant det er kvalifiserte kandidater med minoritetsbakgrunn, skal disse kandidatene innkalles til intervju.

Selskapet har en kvinneandel på 26 prosent. Det er en prioritert oppgave i selskapet å rekruttere flere kvinner med høyere utdanning og tilrettelegge for kvinners karriereutvikling i selskapet. Ved fastsettelse av lønn og i forbindelse med lønnsoppgjør er selskapet spesielt oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt. Ledergruppen i Gassco har en kvinneandel på 43 prosent.

Gassco har sørget for god fysisk tilgjengelighet i sine bygg også for dem med nedsatt funksjonsevne. For arbeidstakere med belastningsskader foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplassen.Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K)


Gassco har en filosofi om null ulykker samt ingen skader på mennesker, miljø eller materielle verdier. Denne filosofien er basert på overbevisningen om at alle skader kan forebygges ved systematisk og målrettet HMS&K-arbeid. Ingen hendelser i Gasscos virksomhetsområde medførte tap av menneskeliv i 2017.

Arbeidsmiljøet i Gassco er godt, og selskapet har over flere år hatt et mål om et totalt sykefravær på under tre prosent. Dette målet ble nådd også i 2017, med et samlet sykefravær på 2,79 prosent for hele virksomheten.

Gasscos styringssystem inkluderer blant annet rapportering, granskning og oppfølging av hendelser og avvik. Dette arbeidet er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring på HMS&K-området. Selskapet har etablert nøkkelindikatorer (KPl-er) som viser utviklingen i HMS&K­resultatene over tid. Dette bidrar til at forbedringstiltakene blir målbare og så effektive som mulig. Gassco utviklet i 2016 et eget læringsverktøy, og dette ble tatt i bruk i 2017.

I 2017 jobbet Gassco målrettet for å identifisere, følge opp og iverksette tiltak etter hendelser. Frekvensen av det som defineres som kritiske hendelser, viste en nedgang fra 2016 til 2017. Det var én kritisk hendelse i 2017, mot fem i 2016 og syv i 2015. Den kritiske hendelsen i 2017 medførte ingen alvorlig personskade, men er klassifisert som kritisk fordi ubetydelige endringer i omstendighetene kunne ført til mer alvorlig skade, slik at potensialet i hendelsen anses som alvorlig. Hendelsen inntraff ved arbeid på en elektrotavle på Draupner. Hendelsen ble gransket av Statoil TSP, med deltakelse fra Gassco.

Personskadefrekvensen for selskapets virksomhetsområde var 5,28 i 2017, mot 2,6 i 2016. Styret er opptatt av systematisk forbedringsarbeid innenfor HMS-fagfeltet for å nå målet om ingen personskader i 2018.

Det ble registrert én gasslekkasje større enn 0,1 kg/s i 2017. Gassco registrerte ingen branner innen virksomhetsområdet i 2017. Det var ingen tilfeller av rapporterbare olje- og kjemikalieutslipp. 


HELSE- OG SIKKERHETSRESULTATER Resultat 2017 Resultat 2016
Dødsfall 0 0
Personskader totalt 20 11
Fraværsskader 6 7
Branner 0 0
Gasslekkasjer 1 2
Kritiske hendelser 1 5
Utslipp utover konsesjonsgrensene 0 0
Uhellsutslipp, olje/kjemikalier 0 2

 


 

Tilsyn i form av revisjoner, verifikasjoner og ledelsesinspeksjoner er en viktig del av Gasscos oppfølging av virksomheten. Gassco blir også kontrollert av myndigheter og av eierne i Gassled. Myndighetene gjennomførte flere tilsyn av Gassco i 2017 enn de foregående årene. Tilsynene i 2017 har verken resultert i pålegg eller avvik, og antallet læringspunkter er betydelig mindre enn tidligere. Læringspunkter gir grunnlag for videre forbedring. Styret er fornøyd med det arbeidet som er gjort, og er opptatt av at det jobbes aktivt med å implementere forbedringer.

Beredskapsorganisasjonen er også en viktig del av Gassco. I 2017 gjennomførte og deltok beredskapsorganisasjonen på Bygnes i ti beredskapsøvelser. Øvelsene har demonstrert at Gassco har en robust og velfungerende beredskapsorganisasjon. I 2017 var det én mobilisering av Gassco beredskap, mot gjennomsnittlig seks de siste årene.Gassco vil videreføre sin innsats for å oppnå forbedringer innen HMS&K-området, også hos selskaper som utfører driftsoppgaver på vegne av Gassco. Spesiell oppmerksomhet vies alle forhold med potensial for storulykker, og det legges særlig vekt på prosess- og personellsikkerhet. Risikostyring er en sentral del av Gasscos styringsprosesser og anvendes i hele virksomheten, i beslutningsprosesser og utbyggingsprosjekter. Prosedyren for risikostyring i Gassco er oppdatert og reflekterer oppdatert kunnskap innenfor risikostyring. Nytt verktøy og nye risikobilder er utviklet og tatt i bruk.

Gassco arbeider med å få på plass et nytt arkivsystem og en ny samhandlingsløsning, som forventes å være på plass i løpet av 2018.

Selskapet jobber også målrettet med sikring, da spesielt IKT-sikring.

Alle prosessanlegg, gassterminaler og plattformer er drevet innenfor de årlige utslippsgrensene i 2017. Gassco ble tildelt 919 899 vederlagsfrie klimakvoter for 2017 og kjøpte 375 000 klimakvoter. Hver klimakvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2.


 


UTSLIPP YTRE MILJØ Utslipp 2017 Utslipp 2016
NOx 963,9 tonn 841,7 tonn
Til luft CO2 1403 ktonn 1290 ktonn
Fakling av sikkerhetshensyn 20,7 ktonn 24,7 ktonn
Til vann Olje 226 kg 171 kg
TOC 5338 kg 5493 kg
Til jord/vann Uhellsutslipp, olje/kjemikalier 0 l 1530 l

 


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Drift av gass­transport­systemet

Leveransene av naturgass fra det norske gasstransportsystemet til Europa i 2017 var 117,4 milliarder Sm3, mot 108,56 milliarder Sm3 i 2016. Gassleveransen i 2017 gjennom det Gassco-opererte systemet er med dette historiens høyeste. Den totale leveransetilgjengeligheten var på 99,48 prosent, mot 99,71 prosent i 2016. Gitt transportsystemets svært høye utnyttelse er styret godt fornøyd med den høye produksjonstilgjengeligheten og regulariteten som ble oppnådd i hele gasstransportsystemet i 2017.

Skipstrafikken av blant annet flytende våtgass og lettolje (Natural Gas Liquids (NGL) / Gudrun Blend) fra Kårstø må koordineres nøye med den daglige gasstransporten for at man skal unngå fulle produktlagre og nedstengning på felt. I 2017 hadde Kårstø 618 skipsanløp uten at det førte til hendelser av betydning for gassleveransene. Ny eksportrekord for væskeprodukter ble også oppnådd i 2017.


 


GASSTRANSPORT 2017 2016
Leveransetilgjengelighet (%) 99,48 99,71
Kvalitet (%) 99,97 99,98
Gass levert gassterminalene i Europa (milliarder Sm3) 117,4 108,6
Største leveranse per døgn (millioner Sm3) 376,0 358,3
Gjennomsnittsenergi (kWh per Sm3) 10,9 10,9
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn) 10,2 10,0

 

Transportnettverket har en innebygget fleksibilitet som gjør det mulig å kompensere for driftsforstyrrelser på felt, i prosessanlegg og på stigerørsplattformer. Denne fleksibiliteten kan nyttiggjøres gjennom den styringen som ivaretas fra Gasscos døgnbemannede kontrollrom. I takt med at transportsystemet har blitt mer komplekst, med flere felttilknytninger og ulike gasskvaliteter, er det blitt mer krevende å levere nær 100 prosent tilgjengelighet i markedet.

Kostnadene til drift av gasstransportsystemet har blitt redusert de siste årene. De totale driftskostnadene for 2017 ble 3698 millioner kroner, mot 3845 millioner kroner i 2016, mens driftskostnadsmålet var 3766 millioner kroner for 2017. Kostnadsforbedringer innen driften av gasstransportsystemet bidrar på denne måten til kostnadsreduksjoner og verdiskaping på den norske kontinentalsokkelen.

Utvikling av gass­infrastrukturen

Gassco overtok operatørskapet for prosessanlegget på Nyhamna 1. oktober 2017, og oppgraderingen av anlegget er nå i sluttfasen. Noe arbeid gjenstår på Nyhamna i forbindelse med innfasing av Aasta Hansteen-feltet, som har planlagt oppstart i fjerde kvartal 2018.

Gassco overtar operatørskapet på Vestprosess 1. januar 2018 samtidig som anlegget blir innlemmet i tarifforskriften med regulerte tariffer for nye reservasjoner i anlegget. Vestprosess er et anlegg som behandler NGL fra felt tilknyttet anlegget på Kollsnes og Stureterminalen og splitter NGL i ulike komponenter som enten brukes på Mongstad eller skipes ut derfra.

Oppgraderinger av mottaksanlegget på Kalstø, der rørledningene Statpipe, Sleipner Kondensat og Åsgard Transport blir ilandført, ble ferdigstilt januar 2017.

Undervannstilknytningen til Zeepipe IIA-rørledningen for Gina Krog-feltet ble ferdigstilt 4. kvartal 2017.

Maria-feltet startet produksjon via Kristin-plattformen i desember 2017. Gassen eksporteres via Åsgard Transport til Kårstøanlegget.

Undervannstilknytningen av gassrøret fra Johan Sverdrup-feltet til Statpipe rikgassrøret for gassleveranser til Kårstøanlegget går som planlagt og forventes ferdigstilt i 2. kvartal 2018. Oppstart av gasseksport fra Johan Sverdrup-feltet er planlagt i 2019.

Det er besluttet å installere filtre for fjerning av sporstoffer i mottaksanlegget for Statpipe rikgass på Kårstø og å bygge nytt administrasjons-/verkstedbygg på mottaksanlegget i Emden.

Gassco gjennomførte i 2017 en konseptstudie av grenrør fra det Gassco-opererte Europipe II til Nybro i Danmark. Grenrøret vil gi naturgassleveranser til det danske markedet, og i tillegg supplere gass til det planlagte Baltic pipe fra Danmark til Polen.

Gassco har gjennomført vurderinger av behovet for framtidig utvikling av norsk gassinfrastruktur. Dette arbeidet peker blant annet på endrede transport- og prosesseringsbehov i Heimdal-området. Videre arbeid knyttet til dette vil bli initiert i 2018.

I 2017 ble det godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for feltene Utgard, Byrding, Oda, Dvalin, Trestakk og Bauge. Det ble i tillegg levert PUD for blant annet Snorre Expansion og Fenja. Gassco har vurdert transportløsninger for samtlige av disse for å ivareta beste løsning for norsk sokkel. Gassco har også vurdert gasstransportløsning for gassressursene i Noaka i forbindelse med deres konseptvalg.


Gassco utarbeider analyser og årlige transportplaner, der framtidig behov for videreutvikling av transportkapasiteten vurderes på grunnlag av brukernes behov. Planene viser at transportsystemet forventes å bli godt utnyttet de neste ti årene. 

 

Den norske gassinfrastrukturen er i stor grad basert på elektrisk kraft fra nettet. I 2017 ble det satt i drift en ny kraftledning mellom Mongstad og Modalen. Dette var et steg i arbeidet med å sikre tosidig forsyning til Kollsnes. For å sikre utvikling av strømnettet i tråd med forventede behov følger Gassco opp at nettselskapene utreder relevante nettforsterkinger. Gassco har inngått en avtale med Statnett for å samordne en eventuell utvikling av ressursene i Barentshavet med relevant nettutvikling i regionen.

Gassco har hatt ansvaret for og gjennomført konseptstudier for skipstransport av CO2 på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Arbeidet er utført i samarbeid med Gassnova. I tråd med Gasscos anbefaling vil skipstransport av CO2 bli videreført av Statoil i fasen for forprosjektering.


Forskning og utvikling 


Gassco 2030-strategien og FoU-strategien er lagt til grunn for styring av forskningsporteføljen med følgende strategiske FoU-programmer:
 • Verdiskaping utover 2030
 • Effektiv drift 
 • Bærekraftig utvikling Sentrale FoU-aktiviteter i 2017: • Studie for å redusere kravene til gasskvalitetsspesifikasjonene i rikgassystemer for å tilrettelegge for økte framtidige volumer. 
 • Utvikling av teknologi og løsninger for måling av gassmengde og gasskvalitet på havbunnen. 
 • Testing og implementering av inspeksjonsroboter for sikker og kostnadseffektiv inspeksjon av trykktanker og utstyr. 
 • Etablering av digitaliseringsprogram for å implementere teknologi og løsninger som vil bidra til automatisering og effektivisering av operatørskapet.
 • Forstudie av hydrogentransport.

Det ble brukt totalt 59 millioner på FoU-aktiviteter i 2017.
Aksjekapital og aksjonær­forhold

Selskapets aksjekapital var 10 millioner kroner pr. 31. desember 2017, fordelt på 10 000 aksjer. Den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, er eneeier av selskapets aksjer.
Årsresultat og disponeringer

Årsresultatet viser et overskudd på 0 kroner. Annen egenkapital pr. 31. desember 2017 er 15.248.350 kroner.

Totalkapitalen pr. 31. desember 2017 er 1.034 millioner kroner, og pr. samme dato har selskapet likvide midler gjennom bankinnskudd på 331 millioner kroner.

Gassco er innrettet slik at selskapet ikke skal ha vinning eller tap på sin virksomhet, og har fritak fra formue- og inntektsskatt etter skatteloven § 2-32 første ledd. På bakgrunn av dette anses markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko for å være lave.

I henhold til regnskapsloven § 3-3a bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Framtids­utsikter

Leveransene av naturgass fra Norge dekker om lag en fjerdedel av det samlede forbruket i Europa. Norsk naturgass vil være sentral i Europas forsyningssikkerhet for energi i lang tid framover.

Samtidig som energiforbruket i Europa forventes å øke, skal klimapåvirkningen reduseres. Transport av norsk naturgass til det europeiske markedet medfører lave klimautslipp, blant annet grunnet omfattende bruk av uregulert fornybar kraft. I den europeiske energimiksen vil det være behov for kraft fra naturgass i perioder med lavere bidrag fra fornybar sol og vind. Norsk naturgass har svært lav metanlekkasje. Gassco vil videreføre arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra norsk naturgass og forbedre energiutnyttelsen i alle ledd.


Oljedirektoratet anslår at kun en tredjedel av de forventede norske gassressursene er produsert. Prognoser viser et fortsatt høyt leveransenivå på lang sikt, og det forventes at ytterligere en tredjedel av ressursene vil bli produsert de neste 20 årene. Årlige gassleveranser antas å ligge rundt dagens nivå fram mot 2035.


Om lag 80 prosent av de uoppdagede gassressursene forventes å ligge i Norskehavet og Barentshavet. For å opprettholde en langsiktig høy gassproduksjon fra norsk sokkel kreves en videre utbygging av gasstransportsystemet. Første steg var Polarled-rørledningen, som åpnet et nytt område på norsk sokkel og førte til økt leteaktivitet i Norskehavet. Videre er det store forventninger til ressursene i Barentshavet. En samordnet utvikling av Barentshavet vil være viktig for å få etablert en ny transportløsning for området, slik at ressurspotensialet i området realiseres.

Det forblir viktig å levere norsk naturgass til konkurransedyktige vilkår og med høy regularitet til det europeiske markedet. Gasscos rolle vil være å sikre maksimering av verdiskapingen på sokkelen ved å videreføre en kostnadseffektiv og helhetlig gassinfrastruktur.

 


Bygnes, 22. mars 2018

Mimi K. Berdal
Styreleder 

Arvid Grundekjøn

Styremedlem 

Mona Storesund Losnegård              

Styremedlem* 

Frode Leversund  
Administrerende direktør


*Ansattes representant


Nina Schieldrop Lie
Styremedlem

Tor Rasmus Skjærpe
Styremedlem 

Brynjar Aardal 
Styremedlem* 


 

Johan Einar Hustad

Styremedlem 

Hilde Berge Kringstad

Styremedlem*  


Gasscos styre

Mimi K. Berdal
Styreleder (født 1959). Berdal har bakgrunn som advokat og driver i dag egen næringsvirksomhet. Tidligere har hun vært juridisk rådgiver hos Total Norge og partner i Arntzen de Besche. Hun innehar også bred erfaring fra styrearbeid og styreledelse i børsnoterte og private virksomheter innen ulike sektorer. Berdal har vært styremedlem siden 2007.


Nina Schieldrop Lie
Styremedlem (født 1962). Lie er utdannet fra NHH og har også en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH. Hun er seniorrådgiver for DNB Konserninvesteringer og har tidligere vært regionbanksjef med ansvar for DNBs virksomhet i Stavangerregionen og direktør for Accenture Rogaland. Lie har siden 1995 vært finansdirektør i oljesektoren, herunder oljeselskapet Petoro AS, samt Aker Drilling ASA og Navis ASA. Lie har en rekke styreverv innen bl.a. finans-, teknologi- og energisektoren. Lie har vært styremedlem siden 2012.


Johan Einar Hustad
Styremedlem (født 1954). Hustad er professor og direktør for NTNU Energi. Han har vært prorektor ved NTNU med ansvar for nyskaping og instituttleder for Institutt for energi- og prosessteknikk og har hatt flere lederstillinger ved NTNU og SINTEF. Han har dessuten vært leder for Senter for fornybar energi (NTNU-SINTEF-IFE), nordisk forskningsprofessor for Nordisk energiforsking og gjesteprofessor ved Stanford University (USA). Hustad har vært medlem i en rekke nasjonale og internasjonale komiteer og fagråd. Hustad har vært styremedlem siden 2012.


Arvid Grundekjøn
Styremedlem (født 1955). Grundekjøn er advokat og siviløkonom fra NHH med PMD executive program fra Harvard Business School. Han har vært konsernsjef i A Wilhelmsen-konsernet og har erfaring som styreleder i private og børsnoterte selskaper i flere land, bl.a. i Statkraft, Norwegian Property, Creati Estate, lnfima, Qva Data BV, og Gildhall. Han er nå privatinvestor med en del styreoppdrag. Grundekjøn har vært styremedlem siden 2016.


Tor Rasmus Skjærpe
Styremedlem (født 1950). Skjærpe er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU og er i dag konsulent og leverer rådgivning innen olje og gass. Han var i perioden 2014-2016 ansatt i konsulentselskapet Proactima, hvor han leverte konsulenttjenester innenfor ledelse og risiko- og styringssystemer. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger både i Petoro og Norsk Hydro innenfor drift, teknologi, lisensstyring og strategi. Skjærpe har vært styremedlem siden 2016.


Hilde Berge Kringstad 
Styremedlem, ansattes representant (født 1977). Kringstad er overingeniør innen kapasitetsadministrasjon i Gassco AS, og er også leder for arbeidstakerorganisasjonen NITO i Gassco. Hilde Berge Kringstad har vært styremedlem siden 2014.  


Mona Storesund Losnegård
Styremedlem, ansattes representant (født 1983). Hun er spesialkonsulent i Gassco AS, og leder for Industri og Energi. Mona Storesund Losnegård har vært styremedlem siden 2016.


Brynjar Aardal
Styremedlem, ansattes representant (født 1981). Han er overingeniør i Gassco AS, og er leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Brynjar Aardal har vært styremedlem siden 2016.


Styrets redegjørelse for eierstyring og selskaps­ledelse

Styrende organer i Gassco er generalforsamlingen, styret, administrerende direktør og ledergruppen. De ulike organenes roller og ansvar er på øverste nivå definert gjennom lover, forskrifter, avtaler og vedtekter for Gassco AS.

Eierstyringen og selskapsledelsen i Gassco samsvarer med «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» på relevante punkter. Siden Gassco ikke er et børsnotert selskap, men et 100 prosent statseid aksjeselskap som ikke har som formål å generere overskudd og inntekter for aksjonæren, er forhold knyttet til selskapskapital og utbytte, likebehandling av aksjeeiere, fri omsettelighet av selskapets aksjer, generalforsamling, valgkomite og selskapsovertakelse ikke relevante og derfor ikke omtalt.

Eierstyring og selskapsledelse i Gassco er de samlede styrings- og kontrollsystemene som skal sikre ivaretakelse av interessene til eieren, ansatte, brukere og eiere av gasstransportsystemet. Eierstyringen skal videre sikre at Gassco driver på en sikker, effektiv, bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte.Gasscos visjon 

«Gassco – securing energy supply». 

Gasscos virksomhet

Selskapets formål som beskrevet i selskapets vedtekter er å drive transportsystemer for naturgass på og fra norsk kontinentalsokkel, herunder rørledninger, plattformer, prosessanlegg og gassterminaler, enten selv eller gjennom deltakelse i eller sammen med andre selskaper, og virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet opererer et omfattende gasstransportsystem som er bygget opp gjennom 40 år. Eiere og brukere av gasstransportsystemene er i hovedsak større globale aktører i olje- og gassbransjen og investeringsselskaper.

Gassco er utpekt av Olje- og energidepartementet til å ha ansvaret for driften av oppstrøms gassrørledningsnettet i henhold til petroleumsloven § 4-9.

Gassco har to primære roller, det alminnelige operatørskapet og det særskilte operatørskapet.

Det alminnelige operatørskapet omfatter anleggsstyring, lisensadministrasjon og prosjektutvikling. En viktig del av anleggsstyringen er å påse at aktiviteten blir utført slik at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt. Som alminnelig operatør har Gassco ansvaret for drift og vedlikehold av gasstransportsystemene Gassled, Zeepipe Terminal, Dunkerque Terminal DA, Haltenpipe, Valemon Rich Gas Pipeline, Utsira High Gas Pipe, Knarr Gas Pipeline, Nyhamna og Polarled (Vestprosess fra 01.01.18). Gassco er underlagt eiernes instruksjonsmyndighet gjennom operatøravtalene. Hvert interessentskap har en styringskomite (MC), som kan opprette underkomiteer, slik som driftskomite (OC) og prosjektkomite (PC). Disse kan gis mandater etter behov.

Gassco har inngått avtaler om kjøp av driftstjenester. Leverandørene av driftstjenestene utfører arbeid på deler av transportsystemet på vegne av Gassco. Selskapet har avtaler med Statoil, Shell og North Sea Midstream Partners for denne type tjenester.

Med særskilt operatørskap menes offentlig myndighetsutøvelse av oppgaver gitt Gassco med hjemmel i petroleumsloven og petroleumsforskriften kapittel 9. Denne virksomheten er unntatt transportsystemeiernes instruksjonsmyndighet. Det særskilte operatørskapet omfatter systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling.

Systemdrift er planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av produktstrømmene fra feltene gjennom det integrerte transportnettverket til gassterminalene.

Kapasitetsadministrasjon er fastsettelse av fysisk kapasitet i rørledningssystemene og tildeling av transportkapasitet i rørsystemene. Tildeling av transportkapasitet innebærer inngåelse av transportavtaler på vegne av eierne.

Infrastrukturutvikling omfatter blant annet studier og utviklingsprosjekter i det norske gassrørledningsnettet. Gassco skal vurdere videreutvikling av oppstrøms gassrørledningsnett med sikte på å oppnå helhetlige transportløsninger for petroleumssektoren. I denne sammenhengen arbeider Gassco dels med grunnlag i midler innbetalt av skiperne gjennom tariffen, jf. tarifforskriften § 4 (vi), og dels med grunnlag i finansiering fra investorgrupper som ønsker et infrastrukturutviklingsprosjekt nærmere utredet.

Infrastructure Advisory Board (IAB), Operating Forum og NGL Forum er opprettet for å ivareta brukernes interesser og skal bl.a. behandle arbeidsprogram og budsjett for det særskilte operatørskapet.  IAB er en arena der eiere og brukere kan diskutere relevante problemstillinger vedrørende drift og strategiske temaer knyttet til videreutvikling av gassinfrastrukturen.

Gasscos strategiske mål


 • Sikker, pålitelig og effektiv drift - 24/7 
 • Redusere klimapåvirkningen gjennom bærekraftig drift og forretningsutvikling
 • Opprettholde høy norsk gasseksport ut over 2030 
 • Effektiv organisering av infrastrukturen på norsk sokkel

 

Transaksjoner med nærstående


Statoil ASA og Gassco AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Gassco AS kjøper varer/tjenester fra Statoil ASA knyttet til teknisk anleggsdrift og tredjepartsoppdrag til kostpris iht.  Technical Service Provider-avtalen (TSP-avtalen).
General­forsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Olje- og energiministeren utgjør generalforsamlingen og har forvalteransvaret for statens eierinteresser i selskapet. Ordinær generalforsamling holdes i Oslo eller på Karmøy hvert år innen utgangen av juni.

Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse, fastsetter anvendelse av årsoverskudd/-underskudd, velger selskapets revisor og fastsetter revisors honorar. I tillegg velger den styremedlemmer på vegne av aksjonæren og sørger for at styret totalt sett har riktig og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, og at det preges av mangfold. I 2017 var 40 prosent av styremedlemmene valgt av generalforsamlingen kvinner. På generalforsamlingen deltar eier, styret, administrerende direktør og revisor. I Olje- og energidepartementet har olje- og gassavdelingen det daglige ansvaret for oppfølgingen av Gassco.


 
Bedrifts­forsamling og styre

Bedriftsforsamling 
I henhold til aksjeloven skal det velges en bedriftsforsamling i selskaper med over 200 ansatte. Det er imidlertid etablert en avtale med de ansatte om at det ikke skal opprettes en bedriftsforsamling. De ansatte har i stedet valgt ett ekstra styremedlem.

Styre  
Styret i Gassco består av åtte medlemmer, hvorav fem er valgt av generalforsamlingen og tre er representanter for de ansatte. Alle styremedlemmer som velges av generalforsamlingen, er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Ingen av styremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen, har særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Det velges ikke vararepresentanter for disse styremedlemmene. De har heller ikke pensjonsordning eller avtale om etterlønn. Ingen av styremedlemmene eier aksjer i selskapet. Styremedlemmene velges for inntil to år om gangen. Kontinuitet i styret sikres ved at nye styremedlemmer gis en grundig orientering om selskapets historie, status og utfordringer. Nye styremedlemmer må ved tiltredelse signere villighetserklæring og konfidensialitetserklæring og bekrefte at de har gjennomgått vedtektene, de etiske retningslinjene, prosedyren for samfunnsansvar, instruksen for styret, kompensasjonsutvalget og administrerende direktør samt fullmaktsmatrisen for selskapet. 

Administrerende direktør er ikke medlem av styret. Prokura er gitt administrerende direktør og terminalsjefene i Tyskland, Belgia/Frankrike og Storbritannia.

 
Styrets arbeid

Styret sørger for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret har ansvar for å etablere kontrollsystemer og sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Styret vektlegger habilitet, og at styremedlemmer og administrasjon innehar relevant bredde- og dybdekompetanse tilpasset selskapets utfordringer og den virksomheten selskapet har ansvaret for. Styret ansetter administrerende direktør og etablerer instruks for styret, kompensasjonsutvalget og administrerende direktør.

Styret beslutter strategi, prestasjonsindikatorer, budsjett, regnskap og andre viktige saker basert på forslag fra administrerende direktør, som har ansvar for den daglige driften. Styret kan også sette saker for beslutning eller orientering på styrets agenda etter eget initiativ.

Styret har vanligvis mellom fire og åtte styremøter, samt en strategisamling, per år. I tillegg holdes styret orientert om virksomheten gjennom jevnlig rapportering utenom møtene. Det er opprettet en egen portal for informasjon til styret. Styrelederen kan kalle sammen til ekstra møter ved behov.

Styret hadde fem møter i 2017 og ett styreseminar. Frammøteprosenten var 87,5 prosent.

Det er utarbeidet en beslutningsmatrise og en plankalender for styret, som viser hvilken rolle styret har i de forskjellige sakene. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse årlig.
Kompensasjons­utvalg

Styret har opprettet et kompensasjonsutvalg. Utvalgets rolle er å forberede saker for styret som omhandler ansettelsesvilkår for administrerende direktør, rammer og prinsipper for ansettelsesvilkår for øvrige ansatte (inkludert bonusordninger) og andre forhold som angår avlønning, tilleggsytelser, insentivmodeller, pensjonsvilkår og organisasjons- og kompetanseutvikling i selskapet. Utvalget består av tre styremedlemmer som er oppnevnt av generalforsamlingen. Utvalget ledes av styrelederen eller et annet utvalgsmedlem utpekt av styret. Det er utarbeidet instruks for kompensasjonsutvalgets oppnevnelse og arbeid, som er vedtatt av styret.
Revisjonsutvalg

Styret har etter en vurdering konkludert med at det ikke er behov for å opprette et revisjonsutvalg. Selskapet er gjenstand for kontroller og systemrevisjoner fra uavhengige parter ut over det som er vanlig for et aksjeselskap. Rapporter og tilbakemeldinger fra slike revisjoner kommuniseres til styret på løpende basis. Styret har en særskilt gjennomgang med ekstern revisor i forbindelse med den årlige revisjonen.Risikostyring og intern kontroll

Styring og kontroll utøves gjennom ulike prosesser som involverer et eller flere av selskapets organer. Aksjonærens styring og kontroll av virksomheten skjer gjennom eiermøter og generalforsamlinger. Styret påser at selskapet drives i henhold til strategi og mål, gjennom styremøter og gjennom periodiske rapporteringer fra selskapet. Styret i Gassco arbeider for å ivareta eierens interesser, og har i tillegg ansvar overfor ansatte, myndigheter, kunder/skipere, infrastruktureiere, leverandører og andre interessenter. De styringsprinsippene som er etablert, skal sikre god ledelse og kontroll av virksomheten. Styringsprinsippene i selskapet tilpasses løpende for å sikre at selskapet opererer i overensstemmelse med det juridiske rammeverket. Styringssystemet gjennomgås årlig av styret.

Gassco er i  tillegg underlagt styring og kontroll av infrastruktureierne i interessentskap der Gassco utøver operatørfunksjoner. Gasscos styringsstruktur bygger på etablerte og kommuniserte mål, strategier og verdivalg, herunder etiske regler.

Gasscos ledelse, som består av en ledergruppe på syv personer, følger regelmessig opp at virksomheten drives i samsvar med selskapets strategi. Relevante myndigheter, brukere og eiere av gasstransportsystemene gjennomfører også regelmessige revisjoner og tilsyn av Gasscos operatørskap og tilhørende aktiviteter og styringssystemer. Administrerende direktør har ansvar for at ledelsen gjennomgår styringssystemet to ganger per år.

Styringshåndboken, inklusive de underordnede prosedyrene, beskriver selskapets eierstyring og selskapsledelse. Gassco har utviklet en styringsmodell som samler og systematiserer alle selskapets prosesser. Selskapets oppgaver og roller er avledet fra de overordnede målene, prinsippene og rammedokumentene for Gasscos virke.

Gasscos styringsmodell har tre nivåer. Det øverste nivået består av prosessgruppen eierstyring og selskapsledelse. Det andre nivået består av fire prosessgrupper knyttet til selskapets oppgaver innenfor det særskilte og det alminnelige operatørskapet. Det tredje nivået består av seks grupper med stabs- og støtteprosesser.

Prosessgruppen eierstyring og selskapsledelse omfatter for det første prosesser for eiernes (dvs. departementets og styrets) kontroll med selskapet. For det andre omfatter den prosesser for ledelsen av selskapet, herunder utarbeidelse av styringshåndbok, transportplan og budsjett og forretningsplan, fastsettelse av strategier og nøkkelindikatorer (KPl-er), budsjetterings- og beslutningsprosesser, og viktige prosesser innen kvalitetssikring.

Inn under kvalitetssikring faller bl.a. risikostyring, kontrollmekanismer (som revisjon og egenkontroll), samsvarsmåling, kundeundersøkelser og avvikshåndtering.

Det er etablert fullmaktsmatriser og en beslutningsmatrise som viser beslutningsprosessen for viktige saker, hvem som fatter endelig beslutning, og beslutningstakerens fullmakt.

Mandater for de ulike interessentskapene og komiteene i hvert enkelt interessentskap er etablert og godkjent av eierselskapene, og en egen verifikasjonsprosess for prosjekter er etablert og godkjent.

Brukerforaene – lnfrastructure Advisory Board (IAB), Operating Forum, NGL Forum og NCS Gas lnfrastructure Forum – er etablert med deltakere fra relevante selskaper. Deltakerne i disse foraene er rettighetshaverne på sokkelen og kvalifiserte skipere. Gassco evaluerer kontinuerlig om de etablerte brukerforaene fungerer etter hensikten. Selv om de formelle beslutningene foretas enten av eierne av gassinfrastrukturen eller av deltakerne i konkrete infrastrukturutviklingsprosjekter, sørger arbeidsprosessene for reell skiperinnflytelse i forkant av beslutningene.

Sikkerhets- og kvalitetsavdelingen (SQ) er hovedansvarlig for Gasscos monitoreringsaktivitet og utarbeider årlige monitoreringsprogrammer. Denne enheten gjennomfører interne revisjoner og revisjoner av leverandører av driftstjenester. I enhetene og prosjektene i Gassco utføres det i tillegg andre typer interne og eksterne monitoreringsaktiviteter. Dette bidrar til at virksomheten drives i henhold til lover, forskrifter, interne krav og leverandørenes egne interne krav.

Resultatene fra monitoreringsaktivitetene benyttes til kontinuerlig forbedring og til videreutvikling av Gasscos styringssystem.

Den overordnede styringen og kontrollen med etterlevelse og implementering av forbedringer i styringssystemet ivaretas av SQ­avdelingen.Etikk og samfunns­ansvar

Gassco har etablert retningslinjer for arbeid med samfunnsansvar som er i tråd med statens eierskapspolitikk, og som er i henhold til prinsippene for godt samfunnsansvar. Dette framgår av selskapets styrende dokumentasjon gjennom prosedyren «Management of Corporate Social Responsibility (CSR)».  Prosedyren er laget basert på retningslinjene i ISO 26000 og bygger på de sju hovedprinsippene for samfunnsansvar og inkluderer også FNs Global Compacts ti prinsipper for multinasjonale selskaper. Basert på disse prinsippene har Gassco en liste med kjerneområder, bl.a. menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima og miljø, arbeidet mot korrupsjon og interessentanalyser, som det arbeides med. Som en del av arbeidet med samfunnsansvar inngår også selskapets etiske retningslinjer for innkjøp, retningslinjer for bruk av IT, samt retningslinjer for varsling.

Samfunnsansvar er en integrert del av selskapets organisasjonskultur, strategi, operasjonelle aktiviteter og etiske adferd overfor omgivelsene. Det utarbeides årlig en plan for arbeidet med samfunnsansvar, som følges opp av ledelsen. Videre er arbeidet med samfunnsansvar forankret i styret i Gassco.

Gjennom CSR tar Gassco som selskap ansvar for sine aktiviteter, herunder hvordan aktivitetene påvirker ulike samfunnsaktører. Gassco utøver sitt samfunnsansvar blant annet gjennom støtte til lag og organisasjoner i regionen der selskapet har hovedkontor, og i andre lokalsamfunn der Gassco utøver virksomhet.

I anbudsprosesser avklares det om leverandøren har etablert en egen policy og egne retningslinjer for samfunnsansvar som er i tråd med Gassco krav. Videre sjekkes det om det har vært hendelser hos leverandøren knyttet til korrupsjon, barnearbeid, brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidstakernes faglige rettigheter. Informasjon om dette innhentes fra leverandørene og offentlig tilgjengelige kilder samt fra leverandørnettverket Achilles. Eventuelle avdekkede forhold vil få konsekvenser for leverandørens deltakelse i anbudsprosesser.En allmenn respekt for menneskerettighetene er en integrert del av Gasscos verdigrunnlag, tidligere omtalt som TRACK. Selskapets etiske retningslinjer er i tråd med prinsippene til FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og støtter opp om Gasscos verdigrunnlag. De etiske retningslinjene er en del av Gasscos styrende dokumentasjon og gjelder for alle ansatte og konsulenter i alle land.  Ved tiltredelsen får alle en innføring i Gasscos etiske regelverk og verdivalg, og alt personell blir jevnlig oppdatert på området.


Styringsverktøy

Styret og administrerende direktør benytter blant annet strategisk planlegging, budsjettering, periodisk finansiell og operativ rapportering og egne prosesser for systematisk risikostyring av virksomheten. Oppfølging og kontroll skjer blant annet gjennom månedlig operasjonell og finansiell rapportering av utvikling og status for selskapet og alle forretningsområdene. Balansert målstyring benyttes som styringsverktøy i forretningsområdene.Helhetlig risikostyring

Helhetlig risikostyring er en sentral del av Gasscos styringsprosesser og anvendes i hele virksomheten. Risikoer med storulykkepotensial blir viet særskilt oppmerksomhet og danner grunnlaget for «workshops» om storulykkerisiko i henhold til bransjestandard. Selskapet har en egen risikokomite som har som oppgave å sikre en helhetlig risikoforståelse på tvers i selskapet. Prosedyren for risikostyring i Gassco – «Corporate Risk Management» – reflekterer ny og oppdatert kunnskap innenfor risikostyring. Nytt verktøy og nye risikobilder er også utviklet og tatt i bruk.
Godtgjørelser til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret, og denne er uavhengig av resultatoppnåelse.
Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør inklusive bonusutbetaling i henhold til retningslinjer fra generalforsamlingen. Administrerende direktør fastsetter godtgjørelser til de andre medlemmene av selskapets ledelse i henhold til retningslinjer fra styret. Godtgjørelse til styret og administrerende direktør framgår av note 3 i regnskapet. Lederlønnserklæringen legges fram som egen sak til generalforsamlingen.Resultatbasert lønn

Styret står for den overordnede evalueringen av selskapets utvikling i henhold til gitte mål. Selskapet har en generell prestasjonskontrakt, som gir mulighet for en bonusutbetaling på inntil 10 prosent av grunnlønnen årlig til alle ansatte avhengig av graden av måloppnåelse.

I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. note 3 i regnskapet, er det redegjort for godtgjørelse til ledende ansatte og politikken for selskapets betingelser, herunder bonusordning. Styrets erklæring behandles av generalforsamlingen.
Informasjon og
komm­unikasjon

Styret i Gassco har fastlagt en kommunikasjonsstrategi som sikrer at det er åpen dialog både internt og eksternt, slik at selskapets ansatte og øvrige interessegrupper får god informasjon om selskapets forretningsvirksomhet.

Pressemeldinger og årsrapport legges ut på selskapets nettside.

Informasjon til skiperne blir gjort tilgjengelig i Gasscos bookingsystem, i Origo og i brukerforum.

I tillegg brukes License to Share (L2S) som kommunikasjonsmedium overfor infrastruktureierne og skiperne, mens Authorityweb benyttes overfor myndighetene.

Sanntidsinformasjon og informasjon om planlagte og uforutsette nedstengninger blir gjort tilgjengelig på Gasscos hjemmeside.Revisjon

PricewaterhouseCoopers (PwC) er selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2017. Revisors honorar fastsettes av generalforsamlingen. Revisor deltar på styremøtet når regnskapet behandles. Styret har i tillegg et eget årlig møte med revisor. 

Resultatregnskap

Note Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Driftsinntekter og driftskostnader
2 Sum driftsinntekter 0 0
2,3,4 Sum driftskostnader 0 0
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 0 0
Resultat av finansposter 0 0
Resultat før skattekostnad 0 0
10 Skattekostnad pŒå ordinært resultat 0 -752
Ordinært resultat 0 752
Årsresultat 0 752
Overføringer:
Avsatt til / dekket av annen egenkapital 0 752
Sum overføringer 0 752
 

 

Balanse

Note Beløp i 1000 NOK Pr. 31.12.2017 Pr. 31.12.2016
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
4 Tomter, bygninger o.a fast eiendom 29 577 29 852
4 Driftsløsøre,inventar o.a. utstyr 133 180 148 150
Sum varige driftsmidler 162 756 178 001
ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
3,9 Andre fordringer 298 944 330 222
Sum andre langsiktige fordringer 298 944 330 222
SUM ANLEGGSMIDLER 461 701 508 223
 
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
6 Kundefordringer 64 675 51 847
5,10 Andre fordringer 177 357 585 241
Sum fordringer 242 032 637 088
 
11 Bankinnskudd, kontanter og lignende 330 628 338 812
 
SUM OMLØPSMIDLER 572 660 975 900
SUM EIENDELER 1 034 361 1 484 123
 
Note Beløp i 1000 NOK Pr. 31.12.2017 Pr. 31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
7 Aksjekapital 10 000 10 000
Sum innskutt egenkapital 10 000 10 000
 
OPPTJENT EGENKAPITAL
8 Annen egenkapital 5 248 5 248
Sum opptjent egenkapital 5 248 5 248
 
SUM EGENKAPITAL 15 248 15 248
 
GJELD
Avsetning for forpliktelser
9 Pensjonsforpliktelser 497 784 526 844
Sum avsetning for forpliktelser 497 784 526 844
 
Langsiktig gjeld
5,12 Annen langsiktig gjeld 96 708 104 200
Sum langsiktig gjeld 96 708 104 200
 
Kortsiktig gjeld
6 Leverandørgjeld 119 539 540 941
11 Skyldige offentlige avgifter 114 615 151 312
5 Annen kortsiktig gjeld 190 468 145 577
Sum kortsiktig gjeld 424 621 837 830
 
SUM GJELD 1 019 113 1 468 874
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 034 361 1 484 123
 

Bygnes, 22. mars 2018

Mimi K. Berdal
Styreleder 

Arvid Grundekjøn 
Styremedlem 

Mona Storesund Losnegård 
Styremedlem* 

Frode Leversund  
Administrerende direktør


*Ansattes representant


Nina Schieldrop Lie
Styremedlem

Tor Rasmus Skjærpe
Styremedlem 

Brynjar Aardal 
Styremedlem* 


 

Johan Einar Hustad
Styremedlem 

Hilde Berge Kringstad
Styremedlem*  

Kontantstrømsoppstilling

Note Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skatt 0 0
4 Avskrivninger 40 618 37 561
10 Betalt skatt 0 -3 963
Endring i kundefordringer -12 828 16 952
5 Endring i andre kortsiktige fordringer 407 883 -562 701
Endring i langsiktige fordringer 31 277 153 231
Endring i leverandørgjeld -421 402 280 325
Endring i langsiktige forpliktelser -29 061 16 195
5 Endring i annen kortsiktig gjeld 8 193 54 820
5 Endring i annen langsiktig gjeld -7 492 -15 005
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 189 -22 585
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
4 Netto tilgang/avgang anleggsmidler -25 373 -52 769
 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -25 373 -52 769
 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Nedbetaling langsiktig gjeld 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0
 
Netto endring i kontanter og -ekvivalenter -8 184 -75 354
 
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter pr. 1.1 338 812 414 166
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter pr. 31.12 330 628 338 812

 

Noter

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 


Beskrivelse av selskapets virksomhet
Gassco AS ble stiftet 14. mai 2001 og er et selskap heleid av den norske stat. Selskapet har ansvaret for transport av gass fra den norske kontinentalsokkel til Europa. Gassco sitt hovedkontor ligger på Bygnes, og i tillegg har selskapet filialer i Tyskland, Belgia, Frankrike og England. 


 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Selskapet har fra 2016 endret prinsipp for presentasjon av poster knyttet til alminnelig operatørskap; fra nettoføring til bruttoføring i balansen. Dette innebærer at man presenterer bruttotall knyttet til mellomværende med 3 parter knyttet til selskapets operatør virksomhet. I all hovedsak relaterer dette seg til leverandørgjeld og merverdiavgift som ligger i joint venturene, og som tidligere lå klassifisert som mellomværender mot joint ventures.


 

Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapene til de utenlandske filialene utarbeides i den valuta filialen primært benytter i sin virksomhet (EUR, GBP).

Ved omregning av balansen fra utenlandsk valuta til norske kroner benyttes valutakursen pr. 31 desember, mens resultatregnskapet omregnes til gjennomsnittlige kurser.


 

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.


 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

 


Pensjoner
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen og en lukket ordning for pensjonsytelser over 12 G. Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. 

Innskuddsplaner. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. 

Ytelsesplaner. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

 

 

Skatter
I vedtak fra skatteetaten er selskapet omfattet av skattefritak i skatteloven § 2-32 første ledd. Basert på vedtaket så må selskapet løpende vurdere om det foreligger “økonomisk virksomhet” som medfører skatteplikt etter skatteloven § 2-32 annet ledd.


 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

 


Note 2. Selskapets inntekter og kostnader


Gasscos primære roller kan  defineres  som utøvelse av særskilt operatørskap og alminnelig operatørskap.

Med særskilt operatørskap menes utøvelse av oppgaver tillagt Gassco i medhold av petroleumsloven og tilhørende forskrifter. Det særskilte operatørskapet  er knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling. Med alminnelig operatørskap menes styring av prosessanlegg,  rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til petroleumslovens krav om operatøransvar.

Disse oppgavene er også regulert i operatøravtalen med interessentskapene Gassled, Haltenpipe, Zeepipe Terminal, Dunkerque Terminal, Valemon Rich Gas Pipeline, Knarr Gas Pipeline, Utsira High Gas Pipeline, Nyhamna og Polarled, som er eiere av infrastrukturen for transport av gass fra norsk kontinentalsokkel.

I tillegg utfører Gassco en rekke utredningsoppgaver for ulike myndigheter og aktører på norsk sokkel. 

Gassco skal ikke ha tap eller vinning ved sin virksomhet. Alle Gasscos utgifter skal derfor dekkes av henholdsvis  lisenseierne for det som er knyttet til den ordinære operatørvirksomheten og av skiperne av gass for det som er knyttet til det særskilte operatørskapet.  Andre oppgaver skal finansieres av den part som bestiller oppdraget.

Aktivitetene anses dermed utøvd på vegne av oppdragsgiverne og for deres regning og risiko og kostnadene vedrørende Gasscos ulike oppdrag resultatføres dermed ikke i regnskapet til Gassco AS.

En slik "netto presentasjon" er i samsvar med praksis hos andre operatører der utgiftene ved operatørvirksomheten blir fordelt blant eierne.

"Netto presentasjonen" gir imidlertid svært begrenset informasjon om Gasscos totale aktiviteter og  ansvarsområde.  Gassco sitt resultat før finansposter er derfor her presentert etter bruttometoden :

 

Resultatregnskap


Note Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Driftsinntekter og driftskostnader
Alminnelig operatørskap 7 350 436 6 446 880
Særskilt operatørskap 273 624 357 793
Andre oppdrag 229 198 534 932
Sum driftsinntekter 7 853 258 7 339 605
 
3 Personalkostnader 510 212 530 722
4 Avskrivninger driftsmidler Gassco 40 618 37 561
Andre kostnader 7 302 429 6 771 322
Sum driftskostnader 7 853 258 7 339 605
 
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 0 0
Resultat av finansposter 0 0
 
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 0 0
 
10 Skattekostnad pŒå ordinært resultat 0 -752
Ordinært resultat 0 752
 
Łrsoverskudd 0 752

 

 

Tariffinntekter 
Gassco er også ansvarlig for å administrere kapasiteten som til enhver tid finnes i rørnettet og behandlingsanleggene. På vegne av eierne av transportsystemene fakturerer Gassco alle skiperne på norsk sokkel for den bestilte kapasitet i henhold til gjeldende tariffer. Innbetalte tariffer fra skiperne overføres uten opphold til eierne av transportsystemet.

 

Beløp i 1000 NOK 2017 2016
Totale Tariffinntekter 27 670 318 27 377 312
 

 


Note 3. Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

 

Beløp i 1000 NOK
Lønnskostnad 2017 2016
Lønn 351 786 367 261
Folketrygdavgift 63 270 65 934
Pensjonskostnader (se note 9) 76 469 80 698
Andre ytelser 18 686 16 829
Sum 510 212 530 722
 
Antall Όrsverk sysselsatt 332 349

 

  

Ytelser til ledende ansatte i 2017

Beløp i 1000 NOK
Etternavn, fornavn Fastlønn 1) Bonus 2) Naturalytelser 3) Pensjon 4) Total LŒån
Leversund, Frode Administrerende direktør 3 105 258 9 181 3 553 -
Alcock, Jonathan Peter Direktør Anleggsstyring 1 757 133 14 645 2 549 450
Rossebø, Øystein Høyvik Direktør Utvikling og Innovasjon 1 522 108 27 167 1 824 400
Kaste, Kristin Kinn Direktør Systemdrift 1 472 108 24 169 1 773 57
Hansen, Alfred Skår Personaldirektør 1 383 94 23 167 1 667 550
Storesund, Inghild Direktør Økonomi og Forbedring 1 347 99 19 171 1 636 390
Viksund, Randi Direktør HMS&K 1 347 99 28 172 1 646 308

 

1) Grunnlønn + fast overtidsgodtgjørelse i 2017
2) Bonus utbetalt i 2017 på grunnlag av resultatene i 2016
3) Telefon, bredbånd, forsikring mv.
4) Pensjonspremie og avsetning for 2017


Beløp i 1000 NOK
Ytelser til styret i 2017   Lønn/Honorar
Styret   1 825
Beløp i 1000 NOK
Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse
Ansatte 70 182 0


Lederlønnserklæring for Gasscos ledergruppe til årsberetningen for 2017

Lederlønnsprinsippene tar utgangspunkt i at Gassco skal kunne tiltrekke og beholde medarbeidere med den kunnskap og erfaring som bedriften etterspør. Gasscos viktigste forretningsmessige omgivelser er olje- og gassbransjen i Norge. I forhold til disse skal vi ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende.

Lederlønnen skal være i samsvar med lov- og retningslinjer samt god eierstyring og selskapsledelse. Lønnsnivået skal være rettferdig og ikke-diskriminerende basert på stillingens ansvar og myndighet samt den enkeltes prestasjoner.

I hht. retningslinjer for styret fastsetter styret lønn og øvrige vilkår for administrerende direktør, mens denne fastsetter lønn og godtgjørelser til ledergruppen forøvrig. Det er opprettet et kompensasjonsutvalg bestående av styreleder, nestleder og et styremedlem. Personalsjef er utvalgets sekretariat. Kompensasjonsutvalget er saksforberedende i forhold til styret og skal bistå styret i arbeidet med ansettelsesvilkår for administrerende direktør, samt rammer og prinsipper for ansettelsesvilkår for øvrige ansatte, inkludert bonusordninger.

Gasscos belønningssystem består av fastlønn, bonus, pensjons- og forsikringsordninger og andre ytelser. Ingen i Gassco har avtale om etterlønn eller sluttvederlag.

Bonusordningen kan gi inntil 10% bonus hvis avtalte mål oppnås. Målene består av en felles prestasjonskontrakt for alle ansatte i Gassco.

Pensjons- og forsikringsordningene for ledergruppen er de samme som for øvrige ansatte i Gassco.

Personalforsikringene har dekning for varig mén, varig ervervsuførhet og død. Det er også tegnet en behandlingsforsikring og en helårs reiseforsikring som gjelder både tjeneste- og fritidsreiser.

Andre ytelser er naturalytelser som fri telefon, bredbånd og personalforsikringer. Gassco har også en ordning for alle ansatte med rentefritt lån på inntil 600 000 med nedbetalingstid på 12 år.

Pr 1.1.2016 innførte Gassco en innskuddsordning med satser på 7% og 25,1%. Samtidig ble pensjon for lønn over 12G avviklet. Den tidligere ytelsesordningen blir videreført for ansatte som har 15 år eller mindre igjen til fylte 67. Gasscos pensjonsordning ble med dette lagt om og tilpasset ny Folketrygd og ny AFP samt retningslinjer fra myndighetene for lønn og andre ytelser til ledende ansatte i statlige selskap. 

Gassco har brukt tidligpensjon som virkemiddel for å tilpasse bemanningen til et lavere aktivitetsnivå i forbindelse med nedgangen i olje- og gassvirksomheten. De fleste gikk av med tidligpensjon i 2016 og 2017. Det er også ledere blant de som har fått innvilget tidligpensjon.


 

Godtgjørelse til revisor 

Godtgjørelse til PricewaterhouseCoopers AS for revisjon av selskapet og de lisensene som Gasso AS er operatør for er i 2017 kostnadsført med kr. 1.331.298.-. Videre er det i 2017 betalt godtgjørelse til PricewaterhouseCoopers AS for konsulent bistand med kr. 308.059.-, samt godtgjørelse til Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for juridisk bistand med kr. 321.570. 


 

Note 4.  Varige driftsmidler


Beløp i 1000 NOK  
2017 Bygn. og annen fast eiendom Driftsløsøre inventar, verktøy o.l. SUM
Anskaffelseskost 01.01.2017 47 920 311 904 359 824
Tilgang driftsmidler - 25 330 25 330
Avgang driftsmidler / utrangering -32 -3 777 -3 809
Omregningsdifferanse - 455 455
Anskaffelseskost 31.12.2017 47 888 333 912 381 800
 
Akk. avskrivninger 01.01.2017 18 068 163 755 181 823
Avgang akk. avskrivning -32 -3 777 -3 809
Årets avskrivninger 275 40 343 40 618
Omregningsdifferanse - 412 412
Akk. avskrivninger 31.12.2017 18 311 200 732 219 043
 
Bokført verdi 31.12.17 29 577 133 180 162 756
 
Økonomisk levetid 5,50 år 3,5,7,8,10 år
Avskrivningsplan Lineær/ingen Lineær

 


 

Note 5.  Andre fordringer og annen gjeld

Beløp i 1000 NOK
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 2017 2016
Fordring mot lisenser 173 218 533 924
Fordring mot skipere - 30 783
Andre kortsiktige fordringer 4 139 20 534
Total andre kortsiktige fordringer 177 357 585 241
 
Beløp i 1000 NOK
ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2017 2016
Gjeld mot skipere 96 708 104 200
 
Beløp i 1000 NOK
ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2017 2016
Gjeld mot skipere 48 214 -
Gjeld mot kredittinstitusjoner 69 655 74 721
Lønnsrelaterte forpliktelser 69 602 70 547
Annen kortsiktig gjeld 2 996 308
Total annen kortsiktig gjeld 190 468 145 577

 

 

Note 6. Nærstående parter

Statoil ASA og Gassco AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Gassco AS, har i 2017 kjøpt varer/tjenester knyttet til diverse TSP og tredjepartsoppdrag for MNOK 4.545 inkl. mva (MNOK 5.437 i 2016).  Det er netto fakturert MNOK 16.391 (MNOK 16.405 i 2016) som er solgte tjenester (inkl. tariff) til Statoil ASA/ Statoil Petroleum AS. Pr. 31.12.2017 er netto mellomværende med Statoil MNOK 1.731 (MNOK 1.109 i 2016). Dette inkluderer også fakturert tariff på vegne av eierne i de ulike interessentskapene som ikke er bokført i Gassco AS sin balanse. 


 

Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2017 består av følgende:

Antall Pålydende Bokført verdi
Aksjekapital 10 000 1 000 10 000 000
 
Eierstruktur
Aksjer
Den norske stat v/ Olje- og energidepartementet 10 000

 

 

Note 8. Egenkapital

 
Beløp i 1000 NOK Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital
Egenkapital 01.01.2017 10 000 5 248 15 248
 
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat - -
Egenkapital 31.12.2017 10 000 5 248 15 248

 


 

 

Note 9. Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser


Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle selskapets ansatte i Norge, Tyskland, Frankrike, Belgia og Storbritannia.

Pensjonsordninger for de ansatte i Norge:
I Norge har man innskuddsbasert pensjonsordning som hovedordning, hvor innbetalt premie utgjør årets pensjonskostnad. Gassco AS har i tillegg lukkede ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte som i 2015 hadde mindre enn 15 års framtidig tjenestetid før ordinær pensjonsalder. De ytelsesbaserte ordningene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet har både sikrede og usikrede ordninger. Beregnet premie for alle ordninger blir årlig utgiftsført og refundert fra lisenseierne; og reflekterer at pensjonsansvaret overfor operatøren gjøres opp etter hvert som forpliktelsen oppstår. Refunderte pensjonskostnader fra lisenseierne avviker av denne grunn fra premieinnbetaling og pensjonskostnad i henhold til Norsk Regnskapsstandard.

Selskapet fører beregnet pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2017 i balansen, med fordring mot lisenseierne som motpost. Endringer i beregnet pensjonsforpliktelse vil dermed ikke påvirke resultatet.


Nedenstående oppstillinger viser pensjonskostnad samt midler og forpliktelse:

Beløp i 1 000 NOK
For de ansatte i Norge 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 24 980 25 344
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 6 732 10 375
Avkorting/oppgjør 0 0
Administrasjonskostnader 77 78
Tidligpensjonspakker 0 130 357
Resultatført implementeringsvirkning /curtailment/settlement -1 655 -120 297
Resultatført estimeringstap/(gevinst) -14 191 -7 968
Netto pensjonskostnad(+inntekt) 15 944 37 890
 
Innskuddsplaner 14 648 13 921 

Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP).  Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelseesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.  

Medlemmer med mer enn 15 år igjen til pensjonsalder pr 31.12.15 gikk over til innskuddspensjon 01.01.16. Curtailmenteffekten av produktendringen ble tatt i 2015. I 2016 ble «settlement» effekten ført ut sammen med gevinst/tap på curtailment. Forskjellen mellom faktiske midler som gikk ut, og det som ble estimert i 2015 medførte en gevinst på settlementeffekten.

Som en del av restruktureringen av selskapet, ble det i 2016 inngått tidligpensjonsavtaler for noen av selskapets ansatte. Selskapet belastet ut disse tidligpensjonskostnadene i 2016. Eventuelle estimatavvik i fremtidige år vil bli belastet ut.Beløp i 1 000 NOK
2017 Sikrede (kollektive) Usikrede (AFP) Andre usikrede Sum
Opptjente pensjonsforpliktelser 380 681 277 952 658 632
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -275 700 -275 700
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelser 104 981 277 952 382 932
 
 
Beløp i 1 000 NOK
2016 Sikrede (kollektive) Usikrede (AFP) Andre usikrede Sum
Opptjente pensjonsforpliktelser 387 418 273 603 661 021
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -270 570 -270 570
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 0
Netto pensjonsforpliktelser 116 848 273 603 390 451
 
 
Økonomiske forutsetninger: 2017 2016
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner 2,40% 2,60%
Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,40% 2,60%
Forventet lønnsvekst 2,50% 2,50%
Forventet regulering av løpende pensjoner 1,5% / 2,25% 2,25%
Forventet G-regulering 2,25% 2,25%
 

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Ordningen ovenfor gjelder for alle selskapets ansatte i Norge.  


 

Pensjonsordninger for de ansatte i Belgia:
I Belgia har ansatte enten ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte ordninger. Midlene i ordningene pr. 31.12.2017 tilfredsstiller lokale krav.Beløp i 1 000 NOK
For de ansatte i Belgia 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 976 3 916
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 017 1 244
Avkastning på pensjonsmidler -448 -900
Administrasjonskostnader 0 0
Netto pensjonskostnad 4 544 4 260
Beløp i 1 000 NOK
Sikrede 2017 2016
Opptjente pensjonsforpliktelser 94 302 86 847
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -81 206 -64 180
Netto pensjonsforpliktelser 13 096 22 667

Ordningene gjelder for alle selskapets ansatte i Belgia

Økonomiske forutsetninger: 2017 2016
Diskonteringsrente 1,60% 1,10%
Forventet avkastning på pensjonsmidler 1,60% 1,10%
Forventet lønnsvekst 2,00% 2,00%
Forventet regulering av løpende pensjoner 1,80% 1,70%


 

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.


 

Pensjonsordninger for de ansatte i Frankrike: 
Ansatte i Frankrike har innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller lokale krav.

Pensjonsordninger for de ansatte i Storbritannia:
Ansatte i Storbritannia har innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller lokale krav.

Pensjonsordninger for de ansatte i Tyskland:
Ansatte i Tyskland har flere ulike ytelsesbaserte pensjonsordninger.


Beløp i 1 000 NOK
For de ansatte i Tyskland 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 786 12 439
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 5 593 5 588
Resultatført estimeringstap/(gevinst) 20 675 16 945
Netto pensjonskostnad 40 054 34 972
Beløp i 1 000 NOK
Sikrede 2017 2016
Opptjente pensjonsforpliktelser 298 799 281 228
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -197 044 -167 502
Netto pensjonsforpliktelser 101 755 113 726

 

Ordningen gjelder for alle selskapets ansatte i Tyskland

Økonomiske forutsetninger: 2017 2016
Diskonteringsrente 1,90% 1,90%
Forventet avkastning på pensjonsmidler 0,00% 0,00%
Forventet lønnsvekst 3,30% 3,30%
Forventet regulering av løpende pensjoner 1,80% 1,80%

 

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring

 


 

Note 10. Skattekostnad


Årets skattekostnad fremkommer slik:
Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Betalbar skatt 0 -19 405
Endring utsatt skatt 0 18 653
Skattekostnad ordinært resultat 0 -752
Beløp i 1000 NOK
Betalbar skatt: 2017 2016
Betalbar skatt i balansen 0 -19 405
 

 

Selskapet mottok vedtak fra Skatteetaten datert 18.5.17 hvor det fremgår at selskapet anses omfattet av skattefritaket i skatteloven §2-32 første ledd. Selskapet fikk i 2017 tilbakeført  tidligere års betalte skatt for årene 2012-2015. Totalt så fikk selskapet tilbakebetalt 19.405.206 kroner. Fordringen på skatteetaten er i 2016 balansen klassifisert under andre fordringer. 
Selskapet har for 2017 gjennomgått de faktiske forholdene i sin aktivitet og konkluderer med at vilkåret for skattefritak også er oppfylt for 2017. Derav så er det ikke beregnet skattekostnad for 2017 og det er heller ikke beregnet midlertidige forskjeller/utsatt skatt for hverken 2017 eller 2016.


 


 

Note 11.  Skattetrekk

Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 13.103.370


 

Note 12. Garantistillelser

 

Selskapet har stillet bankgaranti overfor belgiske myndigheter vedrørende belgisk merverdiavgift på EUR 500.000, til britiske myndigheter knyttet til Langeled på GBP 400.000 og lovbestemt bankgaranti på EUR 577.000 overfor ATZ-pensjonister i Tyskland.

 


 

Revisjonsberetning