Etiske retningslinjer

Gassco skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha sporbarhet i all saks- og kjøpsbehandling samt sørge for likebehandling av leverandører.

Gassco stiller følgende krav ved kjøp av varer og tjenester:

  • Alle kjøp skal så langt det er mulig baseres på konkurranse
  • Hele kjøpsprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier
  • Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en økonomisk totalvurdering av tilbudene og i henhold til gitte kriterier

Alle kjøp utført av Gassco baseres på våre generelle innkjøpsvilkår. Gassco oppfordrer til, og vil bidra positivt til, utvikling av nye leverandører som kan gi økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet.

Gassco stiller dessuten strenge krav til kvalitet, miljø, etikk og HMS hos oss selv og våre leverandører.