Redusere klimapåvirkningen

Gassco skal bidra til å redusere påkjenningene som vi mennesker utsetter naturen for. I nær dialog med våre eiere, kunder og samarbeidspartnere har vi utarbeidet et klimaveikart – et verktøy for å definere områder og oppgaver Gassco skal jobbe med for å oppnå FNs bærekraftmål om å stoppe klimaendringene innen 2030.

Gassco anerkjenner FNs klimapanels vurderinger av klimautfordringen kloden står overfor. Vår oppgave er derfor å sikre at forsyningen av norsk gass i fremtiden er så lite miljøskadelig og har så lavt klimaavtrykk som mulig, i tråd med FNs bærekraftsmål 7, "Ren energi for alle", 9 "Innovasjon og infrastruktur" og 13, "Stoppe klimaendringene".

Fra nå og frem mot 2030 vil vårt klimaveikart være et nyttig og strategisk verktøy for å løse denne oppgaven på best mulig vis. Kartet skal identifisere og definere områder og oppgaver knyttet til driften vår som vi skal jobbe med for å oppnå FNs bærekraftmål om å stoppe klimaendringene.

I tett samarbeid med våre eiere, kunder, samarbeidspartnere og deres beslutningstakere, skal vi redusere vårt klimaavtrykk ved å drifte, utvikle og bygge anlegg og rørledningsnettverket for gasstransport på de mest miljøbesparende måtene.