Om naturgass

Naturgass er organisk dannede gift- og luktfrie gasstyper som utvikles under nedbryting av biologiske organismer.

Hva er naturgass?
Naturgass er en fargeløs, brennbar gass som kan finnes i gjennomtrengelige bergarter i jordskorpen. Som regel finnes den sammen med råolje. Gassen er dannet ved nedbrytning av organisk materiale. Naturgass består i hovedsak av hydrokarboner, som finnes i en rekke ulike former. Naturgass består hovedsakelig av metan (75 - 95 prosent), etan, butaner, propan og nafta. Gassen er bygget opp av hydrogen- og karbonatomer og kalles derfor ofte for hydrokarbonsgasser. Vi skiller gjerne mellom rikgass, våtgass og tørrgass.

Hva er hydrokarboner?
Hydrokarboner kalles "energi på boks". De består av karbon og hydrogen. Et karbonatom binder seg til fire hydrogenatomer og danner metan eller CH4. Energien frigjøres når karbonatomet tilføres varme og reagerer med oksygen i lufta. Mer komplekse hydrokarboner dannes når flere karbonatomer slår seg sammen. Da øker også energimengden.


Gassprodukter
Når du henger opp klær til tørk, er det god mulighet for at det du fester klærne med er foredlet naturgass. Sammen med olje er naturgass den viktigste råvaren i produksjon av plast. Vi finner gass igjen i en rekke produkter vi omgir oss med.

Kort fortalt er det som skjer at hydrokarbonene i gassen blir brutt ned til mindre bestanddeler under høy temperatur og trykk. Fra denne prosessen får vi de minste byggesteinene i plast, kalt monomere. Forskjellig sammensetning av disse gir ulike egenskaper til plasten.

Videre i prosessen blir monomere satt i sammen til lange kjeder som vi kaller polymerer. Polymerer finnes også naturlig, for eksempel i form av cellulose.

Egenskapene til råstoffet vi har etter denne prosessen kan forbedres ved å tilsette farge eller nye tilsetningsstoffer. Ut fra dette formes de ulike produktene. Fra handleposer og drikkefl asker til mobiltelefonen og datamaskinen din; vi er omgitt av plast hele tiden.

Og dermed også naturgass, som et av de viktigste råstoffene for plastproduksjon.

Ord og uttrykk
Vi har definert de vanligste faguttrykkene og forkortelsene for deg. Les mer her.