Utvikling av infrastruktur

Å planlegge utviklingen av ny infrastruktur er en av Gasscos hovedoppgaver og ansvarsområder.

Gassco har ansvaret for å ta initiativet til og koordinere prosesser for videre utvikling av gassrørledningsnettet og transportrelaterte anlegg (prosessanlegg og mottaksterminaler). Gassco gjør sine egne vurderinger og kommer med forslag for videre utbygging. Gassco skal også vurdere løsninger for transport med skip.

Gassco eier ikke infrastrukturen. Gassco skal framlegge anbefalinger og investeringsforslag basert på en helhetlig vurdering av gasstransportsystemet og ressursforvaltningen. Gassco vil være avhengig av investeringsvillighet blant de eierselskapene og ressurseierne som til enhver tid er på norsk sokkel.

Gasscos rolle som arkitekt innebærer at vi koordinerer og utvikler planer for ny kapasitet basert på transportplanen. Spørsmål knyttet til transportplanen kan rettes til transportplan@gassco.no.

Videre foretar Gassco studier for gjennomførbarhet og produserer konseptskisser for videre forbedringer og utvidelser av rørnettet.

Sammen med industrien har Gassco utviklet arbeidsprosesser som har som mål å sikre kontinuerlig forbedring av transportnettet for gass. Arbeidsprosessen for infrastrukturutvikling er utviklet for å sikre at rørnettet for oppstrømsgass utvikles i samsvar med etablerte prosedyrer som sikrer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, og for å foreslå nødvendig kapasitetsutvidelse basert på transportplanen.

Arbeidsprosessen skal føre til lønnsom og effektiv utvikling av infrastrukturen, og sikre nøytralitet og konfidensialitet i alle faser. Den skal også sikre uavhengig anslag, samt nødvendig involvering av de berørte partene, som eierne av infrastrukturen, brukere (skipere), operatører av gassfelt, myndigheter og andre.