Kårstø prosessanlegg

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland har en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat fra sentrale områder på norsk sokkel.

Hensikten med Kårstø prosessanlegg er å skille fra hverandre de hydrokarboner som kommer sammenblandet i rikgassrørledningene Statpipe og Åsgard Transport. I tillegg mottar Kårstø prosessanlegg ustabilisert kondensat gjennom en rørledning fra Sleipner-området.

Gassblandingen som kommer inn til Kårstø skilles i følgende produkter: metan, etan, propan, isobutan, normalbutan, nafta (naturbensin) og stabilisert kondensat.

Tørrgassen – metan og noe etan – sendes videre i rørledningene Statpipe-tørrgass og Europipe II.

Våtgassproduktene fraktes fra prosessanlegget med skip. Kårstø-anleggene er en av verdens største LPG-produsenter (Liquefied Petroleum Gas) og denne LPG-en blir eksportert til kunder over hele verden.

Propan lagres i to store fjellhaller (kaverner) med en samlet kapasitet på 250.000 m3. Normal butan, isobutan, nafta og stabilisert kondensat blir lagret i tanker.

Den første gassen kom til anlegget 25. juli 1985 gjennom en rørledning fra Statfjord-feltet, Statpipe. Den første tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland 15. oktober samme år.

Kårstø er i all hovedsak drevet av fyrgass. Fem av ni kompressorer er drevet av fyrgass, de resterende fire er elektrisk drevet.

Technical Service Provider (TSP): Equinor
Last ned brosjyre om prosessanlegget på Kårstø