Teknologi og forskning

Forskning i Gassco handler om å kontinuerlig utvikle det norske gasstransportsystemet. Nettverket dekker 8800 km gassrørledninger, plattformer, prosessanlegg og mottaksanlegg.

FoU-porteføljen
FoU-porteføljen er organisert rundt våre hovedområder i forbindelse med driften av det norske gasstransportsystemet. Dette dekker HMS&K, prosessanlegg, mottaksanlegg, plattformer og gassrørledninger.

HMS&K
Gassco har en filosofi om null skader på mennesker, miljø og eiendeler. FoU-porteføljen inneholder prosjekter som adresserer ulike områder av disse emnene.

Anlegg og installasjoner
Hovedmålene for dette fokusområdet er å beskytte prosessanlegg, mottaksanlegg og plattformer mot storulykker, sikre ønsket regularitet og videreutvikle metoder for optimal drift. Disse målene er reflektert i hovedutfordringene som er beskrevet i vårt FoU-program:

- Videreutvikling av teknologi og kunnskap som sikrer at barrierene fungerer som tiltenkt og gir ønsket effekt med hensyn til å redusere risiko for storulykker
- Fortsatt optimal drift av anlegg og installasjoner med tanke på utnyttelse og regularitet ved å bruke eller utvikle ny teknologi og etablere relevante indikatorer
- Utvikling av teknologi, verktøy og metoder for å sørge for god framdrift med risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogram som sikrer integriteten til anlegg og installasjoner gjennom deres levetid

Rørledninger
Rørledningsintegritet og forhindring av storulykker i det norske gasstransportsystemet er ekstremt viktig. Derfor har Gassco identifisert følgende fokusområder for FoU innen rørledninger:

- Videreutvikling og forbedring av metoder for rørledningsinspeksjon
- Videreutvikling og forbedring av teknologi for reparasjon av rørledninger og knutepunkt på ulike vanndyp
- Rørledningene ligger i områder med høy aktivitet av skipstransport og tråling. Derfor er det veldig viktig for Gassco å få tidligst mulig varsel om hendelser som trålbord, anker og fallende gjenstander som treffer rørledningene.

Kapasitet og gasskvalitet
Gassco er forpliktet på høy kvalitet og regularitet på gassleveransene til Europa. For å sikre dette har Gassco identifisert noen områder som fortsatt trenger å forstås bedre:

- Maksimering av kapasitetsutnyttelsen i transportsystemet og prosessanleggene ved å redusere usikkerhet og marginer
- Forbedret utnyttelse av kapasiteter og oppnå riktig gasskvalitet ved å videreutvikle modeller, metoder og teknologier
- Utvikling av verktøy og modeller for gasstransporten gjennom det norske gasstransportsystemet.

Tekniske tjenesteytere
Interessentskapet Gassled har som eier av infrastrukturen, gitt operatøren Gassco AS, myndighet til å inngå avtaler med selskaper som utfører teknisk driftstjenester på Gasscos vegne.

Slike avtaler er for eksempel inngått med Equinor om teknisk drift av prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes, og med Shell om drift på Nyhamna.

Selskapene som utfører denne typen tekniske tjenester på Gasscos vegne har ansvar for daglig drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner i transportsystemet. Gassco har likevel gjennom operatøravtalen og Petroleumslovenet overordnet ansvar for sikker og effektiv drift.

Forskningssamarbeid

Gassco deltar i forskningssamarbeid med selskap og institusjoner som er ledende innen sine fagfelt. Gjennom sitt F&U program, benytter Gassco forskningskompetanse i leverandørindustri, store energiselskaper, frittstående forskningsinstitusjoner og universiteter og høgskoler.