Feltdatainnsamling

Fra venstre: Lars Bjarne Røvang, Sigrid Volden Slungaard, Sveinung Erland, Thomas Djønne og Knut Bendik Christiansen.

Feltoperatørene rapporterer inn oppdaterte volumprofiler med tilhørende komposisjon for hele 184 felt og funn til Gassco.

Gassco Main Data Collection (GMDC) er koordinert med Oljedirektoratets RNB (revidert nasjonalbudsjett) prosess som samler inn data fra alle felt og funn.  I GMDC samles bare inn data fra felt/funn som inneholder gass.

Det er en omfattende jobb å kvalitetssikre alle regnearkene som kommer inn til Gassco. Thomas Djønne, som er ansvarlig for GMDC-prosessen, har sikret seg et solid team for å kunne behandle dataene på en effektiv og god måte. Representanter fra alle enheter i Gassco er involvert i prosessen.

En vesentlig andel av prosjektene i Gassco er knyttet til behov for transport eller behandling av naturgass. For å kunne regne på hvilken forretningsmessig effekt prosjektet vil ha, må en legge en volumbasis til grunn. Det betyr hvilken forventet mengde gass en skal regne på.

GMDC legger grunnlaget for etablering av ulike typer volumbasis. Det etableres generiske volumbasiser som prosjektene vil kunne ta utgangspunkt i for sine analyser. Prosjektene ønsker gjerne å etablere egne sensitiviteter og da justeres gjerne volumbasisen for det aktuelle prosjektet. 

Det er viktig å benytte riktig volumbasis for riktig formål. Gassco sin årlige Transportplan er vanligvis det første prosjektet som benytter oppdatert volumbasis fra GMDC.

Tar i bruk nytt dataverktøy
Vi har nå tatt i bruk et nytt dataverktøy - OBIEE - som skal hjelpe oss i kvalitetssikre dataene på en mer effektiv måte. Dette forenkler visualiseringen av dataene og vil gi nyttige svar på hvordan vi kan optimalisere prosessen videre.

Volumprofiler frem til 2088
Gassco ber feltoperatørene levere inn data helt frem til 2088 - altså et 75 års perspektiv - mot tidligere 25 års perspektiv. I tillegg henter vi inn informasjon om ressursklasse 7. Det betyr at vi får kunnskap om hvor feltoperatørene har gjort funn, men som ikke er ferdig evaluert enda. Disse ressursanslagene vil følgelig inneha større grad av usikkerhet, men gir likevel verdifull kunnskap for Gassco ifm arkitektrollen.  

Vi har som mål å forbedre produktene våre kontinuerlig i tett dialog med feltoperatørene.