Europa trenger norsk gass som aldri før

Krigen i Ukraina, et europeisk energimarked i ubalanse og stor geopolitisk usikkerhet har skapt rekordetterspørsel av norsk naturgass.

Målt i energimengde, ble det i 2022 levert norsk naturgass tilsvarende ni ganger Norges årlige vannkraftproduksjon. Økningen er størst til Tyskland som har mottatt 11 prosent mer naturgass fra Norge i 2022, sammenlignet med fjoråret.  
  

– Året 2022 har med all tydelighet vist hvor viktig norsk naturgass er og vil være som pålitelig energibærer for Europa. Vanligvis leverer vi mindre gass i sommermånedene enn i vinterhalvåret, men i 2022 har vi hatt tilnærmet vinterlevering hele året, sier administrerende direktør Frode Leversund i Gassco. 

 
Norge har vært klart Europas største leverandør av naturgass gjennom et urolig 2022 Eksporten sørger for sikre, og høyt etterspurte leveranser av gass til Europa. 

 

– Samtidig har behovet for mer fornybar og renere energi på bekostning av kull gjort landene i Europa mer sårbare. Krigen i Ukraina har ført til økt behov for stabile og trygge leveranser av naturgass, og produksjonen av norsk gass er helt avgjørende for å dekke Europas behov for energi, sier Leversund. 

 

Størst økning til Tyskland  

Eksporten av norsk naturgass i rør til Europa endte på 116,9 BCM i 2022*, tett opp mot rekordåret 2017 (117,4 BCM).  Økningen er størst til Tyskland som i løpet av fjoråret mottok 54,8 milliarder kubikkmeter gass. Energimengden tilsvarer mer enn 4 ganger årlig norsk vannkraftproduksjon og er en økning på hele 11 prosent, sammenlignet med 2021.  

 

–  Det har vært et omfattende energisamarbeid mellom Norge og Tyskland i mange år, og vi ser gjennom økte leveranser at norsk naturgass gjennom fjoråret har bidratt godt til å avhjelpe landets pressede energimarked, sier Leversund.  
 

I løpet av året er også det tysk-norske energisamarbeidet styrket. Landene har inngått et samarbeid om en mulighetsstudie for en hydrogenverdikjede. Noe av det som vurderes er rørtransport av hydrogen fra Norge til Tyskland. Målet er at studien skal være ferdig sommeren 2023. Dersom en finner grunnlag for en slik verdikjede, kan oppstart komme i 2030.  

 

Høy prosjektaktivitet  

Aktiviteten på norsk sokkel har vært høy i 2022. Mye av årsaken ligger i skattepakken som Stortinget vedtok i juni 2020 for å sikre aktivitet og verdiskapning i olje- og gassnæringen i en tid med lave oljepriser og pandemi. Det har medvirket til at det europeiske markedet kan forvente stabile og trygge leveranser av norsk gass i fremtiden 

 

Åpningen av Baltic Pipe i slutten av året knytter nå også Polen direkte til eksisterende gassrør mellom Norge og kontinentet. Tilgangen på norsk gass kan bidra til en utslippsreduksjon på 70 millioner tonn CO2 per år dersom gassen erstatter kull i kraftproduksjon. Gasstransportsystemet vil også bidra til å styrke forsyningssikkerheten til både Polen og Danmark, samt andre land rundt Østersjøen 

 
Leveranser til øvrige markeder  
Under følger leveransetall i BCM for rørtransport av gass for alle markeder for årene 2020 – 2022:  

 

  

 

2020 

2021 

2022** 

Prosentvis endring 2021 2022 (≈) 

Totaltall  

107 

113,2 

116,9 (1286) 

+ 3,3 % 

Tyskland 

50 

49,4 

54,8 (642) 

 + 11 % 

Danmark 

0 

0 

0,8 (9) 

- 

UK 

25,5 

31,6 

27,9 (307) 

- 11,7 % 

Frankrike 

16,2 

17 

17,8 (196) 

+ 4,7 

Belgia 

15,3 

15,2 

15,6 (172) 

+ 2,6 %  

  

* Leveranser av naturgass via rørtransportnettet. Naturgass fra Norge levert som LNG via skip kommer i tillegg.  
**omtrentlig TWh i parantes