Leverandørrelasjoner

Gassco har som prinsipp at alle leverandører skal behandles likt og at forholdet skal baseres på gjensidig respekt.

Våre prosedyrer skal sikre lik mulighet og rettferdig behandling av våre leverandører. Gassco ønsker å gi informasjon til markedet både i forkant og etterkant av større anskaffelser.

Gassco tilbyr leverandører som har tapt tilbudskonkurranser tilbakemelding for å gi leverandørene mulighet for forbedring/utvikling.

Gassco legger vekt på at forholdet både til og hos våre leverandørene skal være basert på en høy etisk standard og har utarbeidet "Etiske retningslinjer for leverandører".