Våre prinsipper

Gassco skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha sporbarhet i all saksbehandling og sørge for likebehandling av leverandørene.

Gassco stiller følgende grunnleggende krav til sine anskaffelser:

- Alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse
- Hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig
- Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier
- Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en total økonomisk vurdering av tilbudene og iht. gitte kriteriene.

Alle Gassco anskaffelser baseres på våre våre vilkår og betingelser:

Gassco oppfordrer til, og vil bidra positivt til, utvikling av nye leverandører som kan gi økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet.

Gassco stiller krav til kvalitet, miljø, etikk og HMS hos oss selv og våre leverandører.