Historie

 1. Klar rekord for norsk gasseksport

  2017

  40 år etter starten på det norske gasseventyret, ble det satt en klar rekord for norske gassleveranser til Europa i 2017.

  I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det er en solid økning på 8 prosent fra 2016 og det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport.

  Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere.

 2. Ny mottaksterminal for norsk gasseksport til Tyskland

  2016

  Bygging av en ny mottaksterminal for leveranser av norsk gass til Tyskland har vært en av det viktigste oppgavene Gassco noensinne har påtatt seg som operatør.

  Den nye mottaksterminalen erstatter eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT) som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utbyggingen av Ekofisk-feltet. Terminalen i Emden mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.

  Byggingen ble gjennomført innenfor avtalt tid og til en lavere kostnad enn forutsatt.

  Interessentskapet Gassled tok en investeringsbeslutning om å bygge ny mottaksterminal i Tyskland høsten 2012. Den nye terminalen ble bygget på et ubrukt areal innenfor eksisterende terminalområde i Emden, og det fysiske arbeidet startet høsten 2013. Kontrakt for bygging av terminalen ble tildelt Linde Engineering Dresden GmbH.

 3. Historisk leveranserekord

  2015

  Aldri før har det vært levert mer gass til Europa. I 2015 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 108 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Det gir en økning på hele 7 milliarder sammenlignet med 2014.Gassco har som målsetning å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass slik at kundene i Europa har trygge og pålitelige gassleveranser. I 2015 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 99,38 mot 99,92 prosent i 2014.

  22. november ble det satt ny historisk leveranserekord pr døgn med hele 365,3 millioner standard kubikkmeter.

 4. Operatør for ny rørledning

  2014

  Gassco tar over operatørskapet for 177 kilometer rørledningen som skal transportere rikgass fra Valemon-feltet.

  22 tommer store Valemon rikgass rørledning skal frakte rikgass til Heimdal-feltet i Nordsjøen via den eksisterende Huldra-rørledningen. Teknisk kapasitet for Valemon rikgass rørledning er 13 millioner standard kubikkmeter per dag.

  Valemon er et gass- og kondensatfelt lokalisert rundt 10 kilometer vest for feltet Kvitebjørn i den nordlige delen av Nordsjøen.

 5. Stortinget vedtar Polarled

  2013

  Stortinget vedtar i juni plan for anlegg og drift for gassrørledningen Polarled , som skal knytte Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal.

  Polarled medfører en utvidelse av det eksisterende transportsystemet og vil tilrettelegge for innfasing av ressurser fra eksisterende og fremtidige funn i Norskehavet.

  Gassco hadde ansvar for Polarled-prosjektet fram til konseptvalg 21. desember 2011, da Statoil overtok ledelsen av prosjektet på vegne av Polarled-partnerne fram mot investeringsbeslutning. Gassco har også hatt ansvar for å lede den kommersielle prosessen mellom Polarled-partnerne og eiere av tilknyttede anlegg og for aktiviteter knyttet til driftsforberedelser.

  Fakta om Polarled
  Startpunkt på Aasta Hansteen-feltet, 1300 meter under havoverflaten, 300 kilometer i havet vest for Bodø. 480 kilometer lang med endepunkt på Nyhamna prosesseringsanlegg i Møre og Romsdal.

  -36 tommer i diameter med en kapasitet på opp til 70 millioner standard kubikkmeter pr dag (MSm3/d).

 6. Ny gassterminal skal bygges i Emden

  2012

  Interessentskapet Gassled gir sin tilslutning til Gasscos anbefaling om å bygge en ny mottaksterminal for norsk gass i Emden i Tyskland.

  Mottaksterminalen skal erstatte eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT) som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utbyggingen av Ekofisk-feltet . Terminalen i Emden mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.

  Den nye terminalen skal bygges på et ubrukt areal innenfor eksisterende terminalområde i Emden, og fysiske arbeidene vil starte i løpet av året. Mottaksterminalen skal etter planen stå ferdig i 2016. Samlet investeringsestimat for prosjektet er i størrelsesorden 5 milliarder kroner.

  Prosjektet gir ikke økt eksportkapasitet, men den nye mottaksterminalen i Emden vil bidra til å sikre leveranser av norsk gass til Tyskland i et langsiktig perspektiv.

 7. Overtar drift i Easington

  2011

  Gassco tar over den daglige driften av mottaksterminalen i Easington på den engelske østkysten, landingspunktet for gass som transporteres gjennom Langeled.

 8. Veien videre

  2010

  Gassco overtar i juni operatøransvaret for rørledningen som skal føre rikgass fra feltene Gjøa og Vega til det britiske transportsystemet FLAGS. Les mer om Gjøa gas pipeline.

  Mer gass enn noen gang leveres til Europa gjennom det integrerte transportsystemet for norsk gass. For å kunne opprettholde stabile og sikre leveranser er oppgraderinger nødvendig. Blant annet moderniseres mottaksterminalen i Zeebrugge og det bygges nytt mottaksanlegg for norsk gass i Emden.

 9. Verdens lengste brevpost

  2009

  Rørsonden ”Jimmy 007” har med seg et brev gjennom Langeled fra ordføreren i Aukra i Norge til ordføreren i Easington i England. Slik markerer Gassco og Shell den første innvendige inspeksjonen av eksportrøret for gassen fra Ormen Lange. Se video fra mottakelse av brevpost her.

  Skanled-prosjektet, som hadde som oppgave å undersøke mulighetene for et nytt gassrør til Øst-Norge, og videre til Sverige og Danmark, innstilles grunnet økt kommersiell risiko.

 10. Mer ansvar

  2008

  Gasscos ansvarsområde utvides ved overtakelse av operatøransvaret for Kvitebjørn gasseksport, rørledningen fra feltene Kvitebjørn og Visund til prosessanlegget på Kollsnes. Les mer om Kvitebjørn gasseksport.

  Olje- og energidepartementet bestemmer at mandatet i forbindelse med CO2-transport skal forlenges og utvides. Gassco skal nå utarbeide løsninger knyttet til transport av CO2 fra fangstanleggene på Kårstø og Mongstad, og i samarbeid med Gassnova SF og Oljedirektoratet etablere grunnlag for investeringsbeslutning for transport og lagring av CO2.

 11. Overtar drift av mottaksterminaler

  2007

  Operatøroppgavene vokser, og i 2007 overtar Gassco daglig drift av fire mottaksterminaler for norsk gass i Tyskland, Belgia og Frankrike, og får med dette også 100 nye medarbeidere på Kontinentet. Gassco er operatør for flere mottaksterminaler for norsk gass i Europa.

  Oppgraderinger av prosessanleggene på Kårstø planlegges og settes i gang. Gasscos rolle i transporten av norsk gass gjør at vi er involvert i en rekke prosjekter.

 12. Fem år og nye rekorder

  2006

  Leveransene av norsk gass har aldri vært høyere. Det blir for første gang produsert og levert over 300 millioner kubikkmeter gass i løpet av ett døgn. Med overtakelse av operatøransvaret for Langeled, og den sørlige delen av rørledningen i drift, er Gassco klar til å sette nye leveranserekorder. Les mer om Langeled.

  Arbeidet med verdikjeder for CO2 fortsetter, og sammen med Gassnova og Petoro, identifiserer Gassco 11 verdikjeder som overleveres OED.

 13. Nye oppdrag

  2005

  Gassco fikk i oppdrag av Olje- og energidepartementet å utarbeide forretningsplaner for etablering av gassrørledninger til Grenland og Skogn/Trondheim, senere kalt Skanled-prosjektet. Gassco blir også gitt ansvaret for å lede arbeidet med å utrede en verdikjede for fangst, transport og injeksjon av CO2.

 14. Flere operatøroppgaver

  2003 og 2004

  I det andre driftsåret overtok Gassco operatøransvaret for Norpipe, rørledningen fra Ekofisk til mottaksanlegget i Emden og prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden kommune. Les mer om Norpipe

 15. Liberalisering og etablering av Gassled

  2002

  I Gasscos første driftsår ble transportsystemet åpnet for tredjepart, som følge av EUs gassdirektiv. Samtidig ble Gassforhandlingsutvalget som var opprettet i 1986, nedlagt. Avsetning og salg av norsk gass ble med dette selskapsbasert. Interessentskapet Gassled ble etablert gjennom sammenslåing av en rekke interessentskap, og er i dag den formelle eier av det meste av infrastruktur for norsk gass.

  Gassled er et et interessentskap som eier transportsystemet for gass fra norsk sokkel.