Nøkkeltall

Gasstransport og finansielle størrelser i 2021 (2020)

GASSTRANSPORT 2022 2021
Leveranse til terminaler i Europa (milliarder Sm3) 116,9 113,2
Leveranse til terminaler i Europa (TWh) 1294 1246
Leveransetilgjengelighet*1 (%) 99,57 99,76
Kvalitet*2 (%) 100 99,99
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn)  5,7 7
FINANSIELLE STØRRELSER 2022 2021
Brutto tariffer 29,9 mrd. NOK 29,9 mrd NOK
     
     
     

*1 Leveransetilgjengelighet:
Leveransetilgjengelighet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.

*2 Kvalitet: 
Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.