Roller

Gasscos er operatør av det norske transportsystemet for gass.

Særskilt og alminnelig operatøransvar
Gasscos primære roller kan defineres som utøvelse av særskilt operatøransvar og alminnelig operatøransvar.

Med særskilt operatøransvar menes utøvelse av oppgaver tillagt Gassco i medhold av petroleumsloven og tilhørende forskrifter. Det særskilte operatøransvaret er knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling.

Med alminnelig operatøransvar menes utøvelse av teknisk drift av anlegg og innretninger i henhold til petroleumslovens krav om operatøransvar. Disse oppgavene er også regulert i operatøravtalen med interessentskapet Gassled, som er eier av infrastrukturen for transport av gass fra norsk kontinentalsokkel.

Fire roller
Vi definerer vår virksomhet i fire roller:

1. Teknisk drift
Som operatør har Gassco ansvaret for drift av infrastrukturen på vegne av interessentskapene/selskapene (eierne), og forvaltning av eksisterende gassanlegg.

2. Infrastrukturutvikling
Gassco er med i planleggingen av framtidens rørledninger og transportrelaterte anlegg (prosessanlegg og mottaksterminaler).

I forlengelse av dette er Gassco også tildelt oppgaven med å lede den norske delen av det "tysk-norske energisamarbeidet Hydrogen". Arbeidet er en mulighetsstudie for en hydrogenverdikjede fra Norge til Tyskland.   

3. Kapasitetsadministrasjon
Gassco fordeler kapasiteten som til en hver tid er i rørledningene og prosessanleggene.

4. Systemdrift
Med nøytral håndtering skal Gassco sørge for at norsk gass kommer frem med riktig volum og kvalitet.